17 | 12 | 2017

Correo GVA       e mail gif      logo moodle       logo sao    itaca 150  fp nominas

SOL·LICITUD DE PROFESSORS ESPECIALISTES EN ESGRIMA

 

El Centre Integrat Públic de Formació Professional de Xest, imparteix Ensenyaments Esportius. Segons indica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de Maig, d'educació, en el seu TÍTOL 3, CAPÍTOL II, ARTICLE 98:

 1. Excepcionalment, per a determinats mòduls es podrà incorporar, com a professors especialistes, atenent a la seua qualificació i a les necessitats del sistema educatiu, a professionals, no necessàriament titulats, que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit laboral. Aquesta incorporació es realitzarà en règim laboral o administratiu, d'acord amb la normativa que resulte d'aplicació.

 

L'especialitat d'Esgrima està regulada per la Ordre ECD/2076/2014, de 4 de novembre, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic Esportiu en Esgrima d' Ensenyaments Esportius de Règim Especial i l'Ordre ECD/2077/2014, de 4 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al Títol de Tècnic Esportiu Superior en Esgrima, implantada a la Comunitat Valenciana en el curs 2016-2017.

 

Atenent a açò, s'obri un PROCEDIMENT D'URGÈNCIA per tal de cobrir, en funció de les necessitats del centre, les places de professor especialista per a diferents mòduls dels cicles Inicial i Final del Grau Mitjà, i cicle de Grau Superior dels Ensenyaments Esportius, en l'especialitat d'Esgrima.

 

Els interessats hauran de presentar a la secretaria del centre la documentació requerida del 27 de setembre al 3 d'octubre de 2017, dirigida al Director del CIP FP CECheste.

 

REQUISITS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:.

 • Documentació
  1. Fotocòpia del document nacional d’identitat, document equivalent del país d’origen o passaport vigent i, si és el cas, document d’identificació d’estranger.
  2. Currículum vitae i fotocòpia de la titulació exigida.

 

 CALENDARI:

 • 26 de setembre de 2017: publicació de la convocatòria
 • 27 de setembre a 3 d'octubre: presentació de sol·licituds i documentació
 • 23 d'octubre: publicació llistat provisional de la baremació. 
 • 24 a 26 d'octubre: al·legacions
 • 27 d'octubre: publicació llistat definitiu de la baremació. 

AVÍS: s'han modificat les dates per a al·legacions i publicació de la baremació definitiva. Perdoneu les molèsties

 

NOTA: qualsevol modificació d'aquest calendari es comunicarà al tauler d'anuncis del centre i a la pàgina web.

 

BAREMACIÓ PROVISIONAL:

 

BAREMACIÓ DEFINITIVA:

 


 

SOLICITUD DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN ESGRIMA

 

El Centro Integrado Público de Formación Profesional de Cheste, imparte Enseñanzas Deportivas. Según indica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de educación, en su TITULO 3, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 98:

 1. Excepcionalmente, para determinados módulos se podrá incorporar, como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral. Dicha incorporación se realizará en régimen laboral o administrativo, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.

La especialidad de Esgrima está regulada por la Orden ECD/2076/2014, de 4 de noviembre, por la cual se establece el currículo de los ciclos inicial y final de grado medio correspondiente al título de Técnico Deportivo en Esgrima de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial, y la Orden ECD/2077/2014, de 4 de noviembre, por la cual se establece el currículum del ciclo de grado superior correspondiente al Título de Técnico Deportivo Superior en Esgrima, implantada en la Comunidad Valenciana en el curso 2016-2017.

Por ello, se abre un PROCEDIMIENTO DE URGENCIA para cubrir, en funcióN de las necesidades del centro, las plazas de profesor especialista para diferentes módulos de los ciclos Inicial y Final de Grado Medio, y ciclo Superior de las Enseñanzas Deportivas, en la especialidad de Esgrima.

 

Los interesados deberán presentar en la secretaría del centro la documentación requerida del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2017, dirigida al Director del CIP FP CECheste.

 

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 • Documentación
  1. Fotocopia del documento nacional de identidad, documento equivalente del país de origen o pasaporte vigente y, si es el caso, documento de identificación de extranjero.
  2. Currículum vitae y fotocopia de la titulación exigida.

 

 CALENDARIO:

 • 26 de septiembre de 2017: publicación de la convocatoria
 • 27 de septiembre a 3 d'octubre: presentación de solicitudes y documentación
 • 23 de octubre: publicación listado provisional de la baremación. 
 • 24 a 26 de octubre: alegaciones
 • 27 de octubre: publicación listado definitivo de la baremación. 

AVISO: se han modificado las fechas para las alegaciones y de la publicación de la baremación definitiva. Disculpen las molestias.

 

NOTA: cualquier modificación de este calendario se comunicará en el tablero de anuncios del centro y en la página web.

 

BAREMACIÓN PROVISIONAL:

 

BAREMACIÓN DEFINITIVA:

 

 

escaenfrdeit

FSEpos cast

ECA Semipresencial

ECA LOGO2