17 | 12 | 2017

Correo GVA       e mail gif      logo moodle       logo sao    itaca 150  fp nominas

SOL·LICITUD DE PROFESSOR ESPECIALISTA PER AL CICLE D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

 

El Centre Integrat Públic de Formació Professional de Xest, imparteix Cicles Formatius de grau mitjà i superior. Segons indica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de Maig, d'educació, en el seu TÍTOL 3, CAPÍTOL II, ARTICLE 95:

 1. Excepcionalment, per a determinats mòduls es podrà incorporar, com a professors especialistes, atenent a la seua qualificació i a les necessitats del sistema educatiu, a professionals, no necessàriament titulats, que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit laboral. Aquesta incorporació es realitzarà en règim laboral o administratiu, d'acord amb la normativa que resulte d'aplicació.

 

Atenent a açò, s'obri un PROCEDIMENT D'URGÈNCIA per tal de cobrir UNA PLAÇA de professor especialista per al cicle de Grau Mitjà d'Emergències i Protecció Civil.

 • Mòdul a cobrir:   1530 - Intervenció operativa en extinció d'incendis urbans.
 • Sol·licitud

 

Els interessats hauran de presentar a la secretaria del centre la documentació requerida del 2 al 6 d'octubre de 2017, dirigida al Director del CIP FP CECheste.

 

REQUISITS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:.

 

 

 CALENDARI:

 • 29 de setembre de 2017: publicació de la convocatòria
 • 2 d'octubre a 6 d'octubre: presentació de sol·licituds i documentació
 • 10 d'octubre: publicació llistat provisional de la baremació. 
 • 18 a 20 d'octubre: al·legacions
 • 23 d'octubre: publicació llistat definitiu de la baremació. 

AVÍS: s'han modificat les dates per a al·legacions i publicació de la baremació definitiva. Perdoneu les molèsties

NOTA: qualsevol modificació d'aquest calendari es comunicarà al tauler d'anuncis del centre i a la pàgina web.

 

BAREMACIÓ PROVISIONAL:

 

BAREMACIÓ DEFINITIVA:

 


 

SOLICITUD DE PROFESOR ESPECIALISTAS PARA EL CICLO DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

 

El Centro Integrado Público de Formación Profesional de Cheste, imparte Ciclos Formativos de grado medio y superior. Según indica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de educación, en su TITULO 3, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 95:

 1. Excepcionalmente, para determinados módulos se podrá incorporar, como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral. Dicha incorporación se realizará en régimen laboral o administrativo, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.

Por ello, se abre un PROCEDIMIENTO DE URGENCIA para cubrir UNA PLAZA de professor especialista para el ciclo de Grado Medio de Emergencias y Protección Civil.

 • Módulos a cubrir:   1530 - Intervención operativa en extinción de incendios urbanos. 
 • Solicitud

 

Los interesados deberán presentar en la secretaría del centro la documentación requerida del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2017, dirigida al Director del CIP FP CECheste.

 

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:.

 

 CALENDARIO:

 • 29 de septiembre de 2017: publicación de la convocatoria
 • 2 a 6 de octubre: presentación de solicitudes y documentación
 • 10 de octubre: publicación listado provisional de la baremación. 
 • 18 a 20 de octubre: alegaciones
 • 23 de octubre: publicación listado definitivo de la baremación. 

AVISO: se han modificado las fechas para las alegaciones y de la publicación de la baremación definitiva. Disculpen las molestias.

NOTA: cualquier modificación de este calendario se comunicará en el tablero de anuncios del centro y en la página web.

 

BAREMACIÓN PROVISIONAL:

 

BAREMACIÓN DEFINITIVA:

 

escaenfrdeit

FSEpos cast

ECA Semipresencial

ECA LOGO2